บรรณาธิการ
อาจารย์ ดร. วิชนี คุปตะวาทิน

กองบรรณาธิการภายในสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช  จันทรศร                                             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ  คุ้มทรัพย์                                     อธิการบดี (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนาถ  บุญมีพิพิธ                                 สาขาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ โยธิน  ศรีโสภา                                             สาขาบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลัช  จงสืบพันธ์                                   สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชตา  มิตรสมหวัง                                สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  มีมาก                                      สาขาบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชัยศักดิ์                               สาขาบริหารธุรกิจ
ดร.วิชนี   คุปตะวาทิน                                                              สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ดร.นิพิฐพนธ์  สนิทเหลือ                                                         สาขาบริหารการศึกษา
ดร.จิรัฎฐ์  สิริเฉลิมพงศ์                                                            สาขาบริหารธุรกิจ
Assoc. Professor Dr. Teay Shawyun                                King Saud University (Strategic Management)
พันเอก (พิเศษ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พินัย วิถีสวัสดิ์            สาขารัฐประศาสนศาสตร์
Assistant Professor Dr.June Bernadette D’Souza        สาขาจิตวิทยา
ดร.ไตรมาศ  พูลผล                                                                 สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ดร.กฤติณา วรพลจิรา                                                              สาขารัฐประศาสนศาสตร์

กองบรรณาธิการภายนอก
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (สาขานิติศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี (สาขาบริหารการศึกษา)
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ธนาธารชูโชติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี (สาขาบริหารธุรกิจ)
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ชินบุตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (สาขารัฐศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี (สาขาบริหารการศึกษา)
รองศาสตราจารย์บัญชา วิทยอนันต์ วิทยาลัยนครราชสีมา (สาขานิติศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา แสวงศักดิ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี (สาขาบริหารการศึกษา)
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ วิทยาลัยนครราชสีมา (สาขานิติศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (สาขาบริหารธุรกิจ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสวียน เจนเขว้า มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (สาขาบริหารการศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณกร วรากุลรักษ์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (สาขาบริหารธุรกิจ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ ทานาราช มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (สาขานิติศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสพงศ์ คลังกรณ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สําราญ บุญเจริญ วิทยาลัยนครราชสีมา (สาขาบริหารธุรกิจ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ พุ่มพูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี (สาขาบริหารการศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง เพชรสุข วิทยาลัยนครราชสีมา (สาขาบริหารการศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์ วิทยาลัยนครราชสีมา (สาขาบริหารการศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อําพล บุดดาสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (สาขามนุษยศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน วิชานาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (สาขามนุษยศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐ วัฒนพานิช มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สาขาบริหารการศึกษา)
ดร.พงษ์นิรันดร์ อุทัยกาญจนกุล มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ (สาขานิติศาสตร์)
ดร.สังเวียน เทพผา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (สาขานิติศาสตร์)
ดร.สุธี แก้วเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (สาขาสังคมศึกษา)
ดร.อรุณ ไชยนิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
ดร.ศิวริน แสงอาวุธ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (สาขามนุษยศาสตร์)
ดร.ฉัตรฉัย รือหาร มหาวิทยาลัยราชขภัฏชัยภูมิ (สาขานิติศาสตร์)
ดร.กันยาวีร์ เมฆีวราพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (สาขาบริหารธุรกิจ)
ดร.ภิญญดา รื่นสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (สาขาบริหารธุรกิจ)
ดร.ศศิรดา แพงไทย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สาขาบริหารการศึกษา)
ดร.ศรัญา แสงอําพร มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย (สาขาบริหารการศึกษา)
ดร.สาริศา เจนเขว้า วิทยาลัยนครราชสีมา (สาขาบริหารการศึกษา)
ดร.สมลักษณ์ พรหมมีเนตร นักวิชาการอิสระ (สาขาบริหารการศึกษา)
ดร.รติรัตน์ วรโชคเดชาวิวัฒน์ นักวิชาการอิสระ (สาขาบริหารการศึกษา)
พลโท ดร.ยงยุทธ สอนไม้ นักวิชาการอิสระ (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
ดร.เพ็ญศรี บางบอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (สาขาบริหารธุรกิจ)
ดร. ศิริกาญจน์ ไกรบำรุง วิทยาลัยนครราชสีมา (สาขาบริหารการศึกษา)
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (สาขาบริหารธุรกิจ)
ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (สาขาบริหารธุรกิจ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อธิพงษ์ เพชรสุทธิ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)