อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์, สัญญา สาผลิผลิน,, & วีระ สุภากิจ, สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์. " การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน." วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ [Online], 4.2 (2561): 1 - 15. Web. 17 Jul. 2019