มูลสิน, วรภูริ. " องค์ประกอบของผู้นำชุมชนในการจัดการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี" วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ [Online], (19 September 2018)