ปลื้มปิติชัยกุล, ตรัยรัตน์. การสื่อสารกับอำนาจ ระบบปฏิบัติการ การเปรียบเทียบอดีต : สำนึกสังคมและวัฒนธรรมไทย-เกาหลีเหนือ. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 30 - 45, dec. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/131>. Date accessed: 24 aug. 2019.