รสิตา สังข์บุญนาค, . (2018). การรับรู้คุณค่าของผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ นมออร์แกนิกของกิจการเพื่อสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา บริษัท แดรี่โฮม จำกัด. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, , 34 - 54. Retrieved from http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/153