ใจเรือง, ศุภลักษณ์. " การช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งรายย่อยด้วยมาตรการผังเมือง กรณี ศึกษาจังหวัดชัยนาท" วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ [Online], (15 September 2018)