วิเทศ ศรีเนตร, กฤศ ฉายแสงเดือน, เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ,. แนวทางมาตรการจูงใจเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในไทย. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 87 - 103, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/156>. Date accessed: 24 aug. 2019.