วิเทศ ศรีเนตร, . (2018). แนวทางมาตรการจูงใจเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในไทย. รารถชัเโโแุ่ม, , 87 - 103. Retrieved from http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/156