นิยมสินธุ์, กัลยารัตน์. " ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการเลือกเรียนในโรงเรียนอนุบาล เขตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี." วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ [Online], (2561): 104 - 115. Web. 20 Apr. 2019