นิยมสินธุ์, กัลยารัตน์. " ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการเลือกเรียนในโรงเรียนอนุบาล เขตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี" วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ [Online], (15 September 2018)