งามขำ, . (2018). การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, , 116 - 128. Retrieved from http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/158