ศศิรดา แพงไทย, สนอง สุดสะอาด,. " สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มีประสิทธิผล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา" วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ [Online], (15 September 2018)