ชันยนันต์ สมถวิลผ่องใส, อภินันท์ บุษบก,. ภาวะผู้นำแบบมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือของหัวหน้าระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป : การนิยามและพัฒนาเครื่องมือวัด. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 161 - 176, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/167>. Date accessed: 24 jan. 2020.