ชันยนันต์ สมถวิลผ่องใส, . (2018). ภาวะผู้นำแบบมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือของหัวหน้าระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป : การนิยามและพัฒนาเครื่องมือวัด. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, , 161 - 176. Retrieved from http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/167