ชันยนันต์ สมถวิลผ่องใส, . 2018 Sep 17. ภาวะผู้นำแบบมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือของหัวหน้าระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป : การนิยามและพัฒนาเครื่องมือวัด. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ. [Online] :