ชันยนันต์ สมถวิลผ่องใส, อภินันท์ บุษบก,. " ภาวะผู้นำแบบมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือของหัวหน้าระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป : การนิยามและพัฒนาเครื่องมือวัด." วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ [Online], (2561): 161 - 176. Web. 19 Jan. 2020