ชันยนันต์ สมถวิลผ่องใส, อภินันท์ บุษบก,. " ภาวะผู้นำแบบมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือของหัวหน้าระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป : การนิยามและพัฒนาเครื่องมือวัด" วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ [Online], (17 September 2018)