สิริบรรสพ, ธนพลอยสิริ. ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้กิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 197 - 208, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/170>. Date accessed: 17 july 2019.