สิริบรรสพ, ธนพลอยสิริ. " ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้กิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี." วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ [Online], (2561): 197 - 208. Web. 24 Aug. 2019