จันทร์งาม, . 2018 Sep 18. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ. [Online] :