พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต, รสริน วงศ์คำปัน,. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 220 - 236, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/172>. Date accessed: 24 aug. 2019.