พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต, . (2018). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, , 220 - 236. Retrieved from http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/172