พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต, รสริน วงศ์คำปัน,. " ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก." วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ [Online], (2561): 220 - 236. Web. 17 Jul. 2019