นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, ปองกมล สุรัตน์,. " กระบวนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในเยาวชนไทย: การศึกษาแบบพหุกรณี" วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ [Online], Volume 4 Number 2 (23 December 2018)