สุบัน บัวขาว, ปรียา สมพืช,; สิริมณฑ์ พึ่งสังวาลย์, วรวลัญช์ วุฒิ,. นวัตกรรมสื่อด้านการเงินและบัญชีสำหรับสหกรณ์เคหสถาน. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 80 - 93, dec. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/180>. Date accessed: 24 aug. 2019.