ดร.หควณ ชูเพ็ญ, ภาคิน กิติคุณนิติพงศ์, ดร.อนุพงษ์ แต้ศิลปสาธิต,. การบริหารนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 94 - 107, dec. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/181>. Date accessed: 16 feb. 2020.