ดร.หควณ ชูเพ็ญ, . (2018). การบริหารนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, 4(2), 94 - 107. Retrieved from http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/181