ดร.หควณ ชูเพ็ญ, . 2018 Dec 23. การบริหารนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ. [Online] 4:2