ดร.หควณ ชูเพ็ญ, ภาคิน กิติคุณนิติพงศ์,. " การบริหารนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ." วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ [Online], 4.2 (2561): 94 - 107. Web. 16 Feb. 2020