ดร.หควณ ชูเพ็ญ, ภาคิน กิติคุณนิติพงศ์,. " การบริหารนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ" วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ [Online], Volume 4 Number 2 (23 December 2018)