บุญปาลิต, . 2018 Dec 23. กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับร้านอาหาร/ภัตตาคารในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ. [Online] 4:2