โปสินธุ์, สุรัสวดี. อิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำ ของสายการบินการบินไทย. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 413 - 431, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/190>. Date accessed: 24 aug. 2019.