สัจจะหฤทัย, ดร.เกรียงไกร. " การศึกษาปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการโครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชน ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง" วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ [Online], (15 September 2018)