ธนิดา ผาติเสนะ, ไพรรินทร์ นวนกระโทก,. " ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมอนามัยช่องปากในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา." วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ [Online], (2561): 187 - 196. Web. 17 Jul. 2019