รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์, พิเชษฐ์ ภู่เฉลิมตระกูล,. " ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี" วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ [Online], (19 September 2018)