ไตลังคะ, วรรณวิภา. " รูปแบบการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี." วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ [Online], (2561): 311 - 320. Web. 19 Feb. 2019