เอกพร รักความสุข, ไชยพงศ์ อัครกิตติ์จินดา,. กำหนดนโยบายการใช้สนามบินแห่งใหม่กรณีสนามบินอู่ตะเภา. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 321 - 333, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/198>. Date accessed: 17 july 2019.