จิรศักดิ์ จิยะจันทน์, ณัฏฐ์วัฒน์ ภควันฉัตร,. กลยุทธ์การตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา ตามส่วนประสมทางการตลาด. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 334 - 349, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/199>. Date accessed: 24 aug. 2019.