จิรศักดิ์ จิยะจันทน์, . (2018). กลยุทธ์การตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา ตามส่วนประสมทางการตลาด. รารถชัเโโแุ่ม, , 334 - 349. Retrieved from http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/199