ใจโชติ, สนั่น. " การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพของศูนย์การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา" วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ [Online], (19 September 2018)