สมบูรณ์ สุขสำราญ, น้ำผึ้ง ปูรณธสุคนธ, สุรพล ราชภัณฑารักษ์,; เหล่าธรรมทัศน์, เอนก. การเสริมสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 379 - 390, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/201>. Date accessed: 24 aug. 2019.