สมบูรณ์ สุขสำราญ, น้ำผึ้ง ปูรณธสุคนธ,, & เอนก เหล่าธรรมทัศน์. " การเสริมสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช." วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ [Online], (2561): 379 - 390. Web. 24 Aug. 2019