คุปตะวาทิน, วิชนี. สังคมสูงวัยกับโลกสมัยใหม่. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], p. 445 - 451, sep. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/205>. Date accessed: 17 july 2019.