ทักษญา สง่าโยธิน, แพรวพริชชา หรูเจริญพรพานิช,. นวัตกรรมผู้นำของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยยุคไทยแลนด์ 4.0. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 124 - 145, dec. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/207>. Date accessed: 17 july 2019.