พรมลา, วลัยนารี. " การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของภาวะผู้นำจริยธรรมของหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล." วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ [Online], 4.2 (2561): 158 - 170. Web. 24 Aug. 2019