ศุภภัทรพร, . 2018 Dec 23. ผลกระทบของระดับคะแนนการกำกับดูแลกิจการต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ. [Online] 4:2