กฤษฎา ตันเปาว์, ฌานนท์ ปิ่นเสม,. การพัฒนากลยุทธ์การตลาด 4.0 ของอุตสาหกรรมรถยนต์. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 191 - 205, dec. 2018. ISSN 2539-5939. Available at: <http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/251>. Date accessed: 16 feb. 2020.