กฤษฎา ตันเปาว์, . 2018 Dec 23. การพัฒนากลยุทธ์การตลาด 4.0 ของอุตสาหกรรมรถยนต์. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ. [Online] 4:2