กฤษฎา ตันเปาว์, ฌานนท์ ปิ่นเสม,. " การพัฒนากลยุทธ์การตลาด 4.0 ของอุตสาหกรรมรถยนต์." วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ [Online], 4.2 (2561): 191 - 205. Web. 16 Feb. 2020