กฤษฎา ตันเปาว์, ฌานนท์ ปิ่นเสม,. " การพัฒนากลยุทธ์การตลาด 4.0 ของอุตสาหกรรมรถยนต์" วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ [Online], Volume 4 Number 2 (23 December 2018)